Základní informace o lehkém opevnění na Pražské čáře

Objekty stálého opevnění se nebudovaly jenom v pohraničí, ale i ve vnitrozemí v podobě tzv. Záchytných příček. Příčky na českomoravské vrchovině a moravsko-slovenském pomezí zůstaly až do roku 1938 jen ve fázi úvah. Naproti tomu I.záchytná příčka procházející přes střední Čechy se začala rýsovat již od roku 1936.

Bylo to na oblouku o poloměru cca 30 km od Prahy. Opevnění mělo vyrůst od Vltavy u Vepřku na severu přes Nižbor na západě až opět k Vltavě na jihu. Od srpna 1936 se začaly v severní části této linie objevovat první objekty lehkého opevnění vzor 36. Bylo to v rámci výstavby 77 objektů úseků IXa Kladno jih a IXb Kladno sever od Vepřku po Nižbor. Následující rok měla výstavba pokračovat od Nižboru podél Berounky do Třebáně a odtud přes Brdy k Vltavě. To se již nestalo protože v lednu 1937 byl vyprojektován dokonalejší typ objektu opevnění a to objekty LO vz. 37. Pro tyto nové objekty se vžil název "řopík".

Objekty vz. 37 se od léta 1937 stavěly na tomtéž oblouku jako LO vz. 36, ale bez ohledu na tyto starší objekty. Tak se stávalo, že někde byly "šestatřicítky" před a jindy zase za pásmem "řopíků". Do konce roku 1937 se podařilo ze zadaných úseků A1, A2, A3, A4, A5, B6, B7, B8 a B29 a dodatečně zadaných A9 a A32 (ty vznikly odebráním několika objektů z úseků A2 a A4, protože příslušné firmy nebyly schopny dokončit objekty ve stanoveném termínu) dokončit téměř souvislou linii LO vz. 37 od Vepřku po Slapy.

V roce následujícím měly být všechny tyto ponechané mezery vyplněny dalšími objekty vz. 37 úseků 112, 116 a 118 a mimo to byla linie úsekem 111 protažena od Vepřku dále podél Vltavy až k Mělníku. Vznikla tak souvislá linie řopíků, která obkružovala Prahu a pro niž se vžil název "Pražská čára", "Vnější obrana Prahy" nebo zkráceně "VOP". Na severu tato linie navazovala na tzv. "Liběchovskou příčku" a na jihu na tzv. "Postavení na Vltavě".

Souvislé linie řopíků měly být na přelomu let 1939 a 1940 zesíleny výstavbou objektů těžkého opevnění. To se mělo stavět u Velvar (5 TO zde bylo vytyčeno již v roce 1938 jako ukázka práce ŘOP před jugoslávskou delegací), u Slaného, u Smečna a na Berounce.

Takovéto sruby těžkého opevnění, jako je např. tento N S - 47, se měly stavět i na VOP

Po okupaci tzv. "Druhé republiky" bylo rozhodnuto o likvidaci veškerého opevnění na území vzniklého Protektorátu. Od června 1939 začaly být prováděny odstřely a objekty ušetřené byly napřed zazdívány a poté zabetonovávány. Po válce byly na Pražské čáře ještě zničeny další tři objekty. Do dnešních dnů se z původních 833 objektů dochoval pouze jediný objekt LO vz. 36 a 36 objektů LO vz. 37. Více jak polovina z těchto objektů se nachází v úsecích B6 a B7 od Nižbora po Zadní Třebáň.


Mapy výstavby LO v okolí Prahy v leteh 1936, 1937 a 1938

Výstavba v roce 1936 Stav v roce 1937 Stav v roce 1938


Likvidace v roce 1939


Stav v roce 1999